ऑनलाईन सेवा
EPRI सेवाएँ
 • विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र
 • मृत्यूचे प्रमाणपत्र
 • वीज पुरवठा मिळण्याबाबत ना हरकत प्रमाणप्रत्र
 • थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र
 • जन्म मृत्यू नोंद अनुपलब्धता प्रमाणपत्र
 • रहिवासी दाखला
 • हयातीचा दाखला
 • चांगल्या वर्तणुकीचा दाखला
 • शौचालय दाखला
 • दारिद्रय रेषेखाली असल्याबाबतचा दाखला
 • लाभ न घेतल्याचे प्रमाणपत्र
 • घरगुती नळ जोडणीसाठी अर्ज
 • ना-हरकत प्रमाणपत्र
महा ई-सेवा सेवाएँ
 • मिळकतीचे प्रमाणपत्र
 • तात्पुरता रहिवास / रहिवास प्रमाणपत्र
 • वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र
 • पथ प्रमाणपत्र
 • ज्येष्ठ नागरीक प्रमाणपत्र
 • जन्माबाबत दाखला
 • मृत्यूबाबत दाखला
 • अकृषिक (एन.ए.) परवाना
 • दगड खाणपट्टा परवाना
 • गौण खनिज परवाना (माती)
 • इतर गौण खनिज परवाना
 • स्टोन क्रशर परवाना
 • वारसा प्रमाणपत्र
 • वंशावळीचे प्रतिज्ञापत्र
 • अल्पभूधारक शेतकरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र
 • जात प्रमाणपत्र